Our team

chirag jain
Chandrapal jain
Anubhab das
shashank tripathi
PRANAV MANDLIK
AMIT RAI
Rachita nayar
Kanak kholwal
Divya Baid
Kaunchi jain
Vividha Jagtap

Advisors

Tazmin Bill

UX Advisor

Drew Barile

Marketing Advisor

Sooji Lee

NLP Advisor